KIN Center for Digital Innovation

  • De Boelelaan 1105, VU Main Building A-wing, 5th floor

    1081 HV Amsterdam

    Netherlands

Prizes

2018 EGOS Max Boisot Award

J.T. Hummel (Recipient), J.J. Berends (Recipient) & P.R. Tuertscher (Recipient), 4 Jul 2018

PrizeAcademic

collective behavior
organization

Best Associate Editor

A. Sergeeva (Recipient), 14 Aug 2018

PrizeAcademic

Network Institute Research Voucher

N.R. Laurey (Recipient) & M.H. Huysman (Recipient), Jul 2017

PrizeAcademic

Runner-up best paper award JSIS 2017

W.A. Gunther (Recipient), M.H. Rezazade Mehrizi (Recipient), M.H. Huysman (Recipient) & J.F.M. Feldberg (Recipient), 2017

PrizeAcademic

Big data

Young Talent Award

N.R. Laurey (Recipient), Jun 2017

PrizeSocietal