Evidence in Actie: Dynamisch standaardiseren van ervaringskennis en waarden in richtlijnen. Uitbreiding COVID-19 Vaccinatie

Project: Research

Project Details

Layman's description

Voor COVID-19-vaccinatie kan het includeren van ervaringskennis en waarde-afwegingen bijdragen aan een betere performance van de vaccinatierichtlijn in het veld. In een deelproject wordt onderzocht hoe Artificial Intelligence-gebaseerde methoden voor tekstmining, eraan kunnen bijdragen dat feedback en behoeften van professionals, patiënten en burgers, snel en systematisch in de richtlijn worden opgenomen. Voor dit onderzoek worden ervaringen en waarde-overwegingen, zoals geuit op sociale media en op professionele platforms, geanalyseerd en ingebracht in het proces van richtlijnontwikkeling.
Short titleEvidence in Action COVID-19 Vaccine Guideline
StatusFinished
Effective start/end date1/04/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.