Argumentatie voor een keuze: Een pragma-dialectische analyse van gemotiveerde keuzes in overheidsbesluiten over m.e.r.-plichtige projecten

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research and graduation external

Abstract

Als een overheidsinstantie een beslissing neemt over een plan of project waarvoor een milieueffectrapportage is uitgevoerd, zoals de aanleg van een snelweg of een bedrijventerrein, motiveert deze instantie de gemaakte keuzes in een besluit. In de argumentatie moet onder andere worden aangegeven op welke manier er rekening is gehouden met de milieugevolgen van het project en met de onderzochte alternatieven. Uit een motivering blijkt lang niet altijd duidelijk hoe de alternatieven op basis van hun voor- en nadelen precies zijn afgewogen. Het doel van deze studie is om het analyse-instrument dat in de pragma-dialectische argumentatietheorie is ontwikkeld te preciseren voor de analyse van argumentatie voor een keuze in overheidsbesluiten over m.e.r.-plichtige projecten. In de studie wordt een analysestructuur opgesteld die als leidraad kan dienen bij de reconstructie van argumentatie voor standpunten waarin een keuze wordt gepresenteerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inzichten in de reconstructie van beslisregels. De analysestructuur is afgestemd op de specifieke institutionele vereisten die gelden voor overheidsbesluiten die zijn gebaseerd op een m.e.r. Daarnaast wordt onderzocht hoe de analysestructuur kan worden toegepast bij tekstanalyse. Aan de hand van voorbeelden uit overheidsbesluiten en een uitgewerkte casus wordt gedemonstreerd hoe met het gepreciseerde instrumentarium een systematische en verantwoorde reconstructie van argumentatie voor een keuze kan worden verkregen.
Original languageDutch
QualificationDr.
Supervisors/Advisors
  • van Eemeren, Frans H., Supervisor, External person
  • Plug, José, Co-supervisor, External person
Award date16 Dec 2015
Print ISBNs9789082459807
Publication statusPublished - Oct 2015

Keywords

  • argumentation
  • argumentation in support of a choice
  • decision rules
  • Pragma-dialectical theory of argumentation
  • Decision Theory
  • Records of Decision
  • Environmental impact assessment
  • major projects

Cite this