De mededelingsplicht van inschrijvers bij aanbestedingen

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Het is voor aanbesteders van groot belang dat zij tijdig worden gewezen op eventuele
procedurefouten die zij in het kader van de afwikkeling van een aanbesteding maken. Dat doet de vraag rijzen of en in hoeverre op inschrijvers de juridische verplichting rust de aanbesteder op dergelijke fouten attent te maken en - gesteld dat zo’n verplichting onder omstandigheden inderdaad kan worden aangenomen - welke rechtsgevolgen aan de niet-naleving daarvan zijn verbonden. In de rechtspraktijk lijkt algemeen te worden aangenomen dat een inschrijver de aanbesteder tijdig op eventuele procedurefouten dient te wijzen en dat, wanneer hij verzuimt dat te doen, de rechter hem niet-ontvankelijk zal moeten verklaren in zijn jegens de aanbesteder ingestelde vordering. Nog afgezien van de vraag of die laatste conclusie in alle gevallen juist is, kan men zich afvragen wat nu precies de juridische grondslag van de hiervoor bedoelde
mededelingsplicht is. Bovendien kan de vraag worden gesteld of de niet-naleving van een eventuele mededelingsplicht van de inschrijver ook een grondslag biedt voor het instellen van een schadevergoedingsvordering door de aanbesteder.
Original languageDutch
Pages (from-to)3-4
Number of pages2
JournalTender Nieuwsbrief
Issue number5
Publication statusPublished - 2010

Cite this