Een kleine Netflix-gids voor de bewijsliefhebber

Peter van Koppen, Robert Horselenberg

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

131 Downloads (Pure)

Abstract

Veel zendtijdop televisiewordttegenwoordigingeruimdvoorbewijsin strafzaken.Dat gebeurtin de regelinde vormvan CSI-achtigeprogramma’sdie weinighebbenuit te staanmet de realiteit.Wij makendaaraanverdergeenwoordenvuil. De bewijsliefhebberis vrijwelgeheelaangewezenop documentairesdie op een betaalkanaalals Netflixwordenuitgezonden. In dit artikelbesprekenwij een aantalvan die documentairesvanuithet oogpuntvan strafrechtelijkbewijs. Het is zekergeenvolledigebesprekingvan elk van de series,maarmeerbedoeldalseen handreikingaan de bewijsliefhebberbij de kijkkeuze.Zo’n seriekan immerseen behoorlijkekijkinvesteringvergen.We beschrijvende documentairesin alfabetischevolgordeen uiteraardzo veel mogelijkzonderspoilers
Original languageEnglish
Pages (from-to)79-86
Number of pages8
JournalExpertise en Recht
Volume2019
Issue number2
Publication statusPublished - Apr 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Een kleine Netflix-gids voor de bewijsliefhebber'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this