Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo: Tussenrapportage 2019 deel I

Ton Eimers, Bianca Leest, José Hermanussen, R. van Schoonhoven, Pieter Aalbers, Ronald Ferket

Research output: Book / ReportReportAcademic

41 Downloads (Pure)

Abstract

De voorliggende tussenrapportage doet verslag van de eerste meting van de evaluatie en moni-toring van de wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo die op 1 augustus 2017 in werking is getreden.De eerste rapportage is opgesplitst in twee delen. Onderstaand schema geeft een overzicht van de onderwerpen die in de beide delen aan de orde komen en de data waarvan gebruik wordt gemaakt.Tussenrapportage 2019OnderwerpenDataverzamelingDeel 1 (juli 2019)Vroegtijdige aanmelddatumEnquête mbo-instellingenInformatievoorziening en intakeEnquête mbo-opleidingsteamsToelatingsrechtEnquête vmbo-scholenNumerus fixus en aanvullende toelatingseisenCasestudies mbo-instellingenInventarisatie informatievoorzieningDeel 2 (december 2019)Aanmeldingen en inschrijvingenData mbo-instellingen en DUOErvaringen studentenEnquête eerstejaars studenten(Negatief) bindend studieadviesData negatief BSA (scholen)Enquête studenten negatief BSAExpertsessiesIn deze rapportage ligt de focus opde eerste, directe effecten van de invoering van de wet. Dui-delijk is geworden dat de invoering van de wet wel tot aanpassingen in procedures en verande-ringen in bewustzijn leidt, maar dat het nog te vroeg is om al uitspraken te doen over realisatie van doelen die met de wet worden beoogd. Hoewel de wettelijk verplichte procedures veelal door de mbo-scholen zijn doorgevoerd, moet de werkelijke impact van de wet op het gedrag van vmbo-scholen, aankomende studenten en mbo-scholen in de komende jaren nog blijken. Ook het ont-breken van landelijk dekkende, betrouwbare gegevens over aanmeldingen maakt het lastig om nu al uitspraken te doen over de effecten van de wet daarop. Inhet onderzoek worden gegevens over aanmeldingen en inschrijving verzameld bij een aantal mbo-instellingen waarover wordt ge-rapporteerd in deel 2 van de tussenrapportageVroegtijdige aanmelddatumOp basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, zijn (nog) geen grote gevolgen vast te stellen van de vroegtijdige aanmelddatum. Er zijn aanwijzingen dat bij bepaalde mbo-scholen het aantal vroege aanmeldingen is gestegen, maar vaak geldt dat vmbo-en mbo-scholen in de regio al eerder afspraken haddengemaakt om de aanmelding te vervroegen. Datzelfde geldt voor het monitoren van de overstap van vmbo naar mbo: in de meeste regio’s zijn daarover afspraken gemaakt en wordt gebruik gemaakt van registraties om leerlingen te volgen. Vmbo-scholen zijn, zo blijkt uit het onderzoek, goed betrokken bijde invoering van de vroegtijdige aan-melddatum in het mbo en goed op de hoogte van het toelatingsrecht.Signalen uit de casestudies dat studenten zich voor meerdere opleidingen voor 1 april zouden inschrijven om hundefinitieve opleidingskeuze uit te stellen, kunnen op dit moment nog niet ge-staafd worden door onderzoeksuitkomsten op basis van aanmeldgegevens. Belangrijk is om op termijn met het monitoronderzoek vast te kunnen stellen of de vroegere aanmelding van studen-ten leidt tot minder uitval en minder wisseling van opleiding in het mbo.
Original languageDutch
Place of PublicationNijmegen
PublisherKBA
Number of pages51
Publication statusPublished - 29 Jun 2019

Cite this