"Hier spreekt men Nederlands!" Het Grondwettelijk Hof over de voorrangsregeling voor Nederlandstaligen in het Brussels onderwijs

J Lievens, J Vernimmen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Nederlandstalige scholen in Brussel moeten sinds 2010 bij de inschrijvingen voorrang geven aan leerlingen van wie minstens één ouder het Nederlands machtig is. Tot voor kort volstond daarvoor kennis van het Nederlands op niveau B1. Sinds 2014 is evenwel vereist dat minstens één ouder taalniveau B2 bereikt. In een arrest van 16 februari 2017 oordeelt het Hof dat de verhoging van het vereiste niveau voor de voorrangsregeling niet strijdig is met de Grondwet. In dit artikel wordt eerst de voorgeschiedenis van het arrest geduid door een chronologische bespreking van de voorrangsregelingen uit decreetgeving van 2002, 2004, 2005 en 2010. Vervolgens wordt stilgestaan bij het arrest van 16 februari 2017 met betrekking tot het decreet van 25 april 2014. Bij deze bespreking wordt ook ingegaan op het arrest van 18 januari 2012 , waarin het Grondwettelijk Hof de grondwettigheid van een gelijkaardige voorrangsregeling reeds bevestigde.
Original languageDutch
Pages (from-to)82-91
Number of pages10
JournalRechtskundig Weekblad
Volume81
Publication statusPublished - 1 Jun 2017
Externally publishedYes

Cite this