Kroniek Onderwijsrecht 2018 (1): kwaliteitszorg 2.0

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Schooljaar 2017-2018 kan geen zorgeloos jaar geweest zijn voor minister van Onderwijs Hilde Crevits. De hoeveelheid decreetgeving die de Vlaamse meerderheid door het parlement wist te jagen, oogt immers indrukwekkend. Om de verschillende hervormingen volwaardig te kunnen bespreken, is daarom geopteerd voor een dubbele kroniek. In dit nummer van TBP wordt uitgebreid stilgestaan bij de ingrepen die vooral het systeem van kwaliteitszorg betreffen, zowel voor het leerplichtonderwijs, als voor het hoger onderwijs. Een eerste decreet dat daarbij aan bod komt, is het nieuwe decreet onderwijsdoelen, waarin een systeem van “eindtermen 2.0” is ontwikkeld, i.e. de doelen die onderwijsverstrekkers moeten bereiken of nastreven om als kwalitatief te gelden. Ten tweede komt het decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0 aan bod, waarmee de werking van de onderwijsinspectie en van de kwaliteitszorg in het leerplichtonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs is hervormd. Een derde thema waarrond een groot hervormingsdecreet is uitgewerkt, betreft de leerlingenbegeleiding in het leerplichtonderwijs. Tot slot wordt ook stilgestaan bij de wijzigingen aan de kwaliteitszorg uit het hoger onderwijs.

In een volgend nummer van TBP zal vervolgens worden ingegaan op meer structurele wijzigingen, die het onderwijslandschap fundamenteel hertekend hebben, net als op enkele meer technische of praktische bijsturingen. In die tweede kroniek wordt onder meer stilgestaan bij de hervorming van het secundair onderwijs, de uitrol van het duaal leren, de ontwikkeling van een decreet deeltijds kunstonderwijs en de hervormingen uit het hoger onderwijs met betrekking tot de graduaatsopleidingen en lerarenopleidingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)465-480
Number of pages16
JournalTijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht
Volume2018
Issue number8
Publication statusPublished - Oct 2018
Externally publishedYes

Cite this