Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief

J. Blank, A.H.E. Koolman, P. Koot

Research output: Working paper / PreprintWorking paperAcademic

Abstract

In sommige delen van de overheid speelt de vraag of de verdeling van middelen binnen de overheid wel optimaal is. Investeringen in het onderwijs bijvoorbeeld leveren zowel individueel als maatschappelijk rendement op. Als een land investeert in onderwijs kan dat besparingen opleveren in de bestrijding van criminaliteit, in de uitgaven aan sociale zekerheid en in de uitgaven aan gezondheidszorg. Indien dergelijke positieve externe effecten van een investering in onderwijs niet of onvoldoende worden betrokken bij de beoordeling van verschillende beleidsinterventies, ongeacht om welk beleidsveld het gaat, dan zal dat leiden tot onderinvestering in onderwijs en bijbehorende suboptimale welvaart. In dit discussiedocument doen we een voorstel voor een rationeel allocatiemodel (HALY) dat gebaseerd is op de vergelijking van kosten en effecten of kosten en baten van overheidinvesteringen. Om de werking van het allocatiemodel te laten zien, werken wij een hypothetische toepassing van dit model uit. Hier worden een onderwijsinterventie (onderwijs aan 3-jarigen met taalachterstand) en een justitie-interventie (begeleiding jeugdcriminelen) met elkaar vergeleken. Verder selecteren wij delen van de begroting van andere ministeries met doelen die overeenkomen met onderwijs en laten wij de bijbehorende uitgaven zien.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 1 Sept 2009

Publication series

NameIPSE Studies
PublisherTechnische Universiteit Delft

Bibliographical note

Discussion paper - Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies,
Technische Universiteit Delft

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this