Openbaarheid van bestuur en intergemeentelijke samenwerking: Hoe zit het nu eigenlijk?

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

332 Downloads (Pure)

Abstract

Samenwerking en uitbesteding van overheidstaken
neemt toe, vooral ook sinds de decentralisaties in het
kader van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke on-
dersteuning 2015 en de Participatiewet. Ook eerdere
ontwikkelingen rond de omgevingsdiensten, re-
gionale gezondheidsdiensten en veiligheidsregio’s
hebben geleid tot verschillende vormen van samen-
werking. De ene keer is deze meer op afstemming
gericht, de andere keer worden ambtelijke diensten
samengevoegd bij een centrumgemeente of onder-
gebracht bij een verzelfstandigde dienst. De aan-
dacht gaat daarbij met name uit naar de democrati-
sche legitimatie van gemeenschappelijke regelingen.
Maar zeker zo belangrijk zijn andere ‘democratische
en rechtsstatelijke waarborgen’ als de openbaarheid
van bestuur. De vraag is daarbij of en wanneer de
WOB van toepassing is, en wie moet beslissen om-
trent WOB-verzoeken.
Original languageDutch
Article number2018/133
Pages (from-to)682-695
Number of pages14
JournalDe Gemeentestem
Volume2018
Issue number7478
Publication statusPublished - Oct 2018

Cite this