Publiekrechtelijke normering van semipublieke instellingen. De verticale werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de grondrechten en het EVRM

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Vanwege het privaatrechtelijke karakter van semipublieke instellingen is het niet vanzelfsprekend dat zij aan publiekrechtelijke normen gebonden zijn. Uitgangspunt in het bestuursrecht is dat publiekrechtelijke normen in ieder geval van toepassing zijn op de overheid. Dit uitgangspunt roept de vraag op in hoeverre semipublieke instellingen als overheidsinstellingen kunnen worden aangemerkt. De centrale vraag van deze bijdrage is in hoeverre semipublieke instellingen binnen de context van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de grondrechten uit de Grondwet en het EVRM als ‘overheid’ kunnen worden aangemerkt en aldus in verticale zin aan die normen gebonden zijn. Daarnaast wordt betoogd dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de grondrechten in verticale zin van toepassing behoren te zijn op semipublieke instellingen waarvan het beheer onder overwegende overheidsinvloed staat, mits een dergelijke instelling door de overheid wordt ingezet om publieke belangen te verwezenlijken. Daarbij wordt inspiratie ontleend aan de rechtspraak van het EHRM.
Original languageDutch
Pages (from-to)235-250
JournalJurisprudentie bestuursrecht plus
Volume14
Issue number3
Publication statusPublished - 2012

Cite this