Reumatoïde artritis verhoogt het risico op hart- en vaatziekten even sterk als diabetes mellitus

M.J.L. Peters, V.P. van Halm, A.E. Voskuyl, Y.M. Smulders, M. Boers, W.F. Lems, M. Visser, C.D.A. Stehouwer, J.M. Dekker, G. Nijpels, R.J. Heine, B.A.C. Dijkmans, M.T. Nurmohamed

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Cite this