Zorggebruik vooral bepaald door ernst van depressie: Verschillen tussen vroege, afwachtende en niet-zorggebruikers

Translated title of the contribution: Uptake of mental health care in people with major depression: The differences between early, delayed and no treatment

Anke M. Boerema*, Margreet L. Ten Have, Annet M. Kleiboer, Ron De Graaf, Jasper Nuyen, W. J.M.J. Cuijpers, Aartjan T.F. Beekman

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

45 Downloads (Pure)

Abstract

Doel
Zorggebruik onderzoeken bij patiënten met een depressie, en nagaan welke demografische kenmerken en ernstkenmerkenpatiënten die vroegtijdig gebruikmaken van zorg, patiënten die afwachten met zorggebruik en patiënten die geen gebruikmakenvan zorg van elkaar onderscheiden.
Opzet
Longitudinaal, observationeel en prospectief onderzoek.MethodeWe gebruikten gegevens van de ‘Netherlands mental health survey and incidence study-2’ (NEMESIS-2). Patiënten die eendepressie rapporteerden in de 12 maanden voorafgaand aan de ‘baseline’-meting, werden geïncludeerd. Hun zorggebruik indiezelfde periode werd gerapporteerd. Na 3 jaar keken we opnieuw naar hun zorggebruik. Om verschillen te onderzoeken tussenvroege zorggebruikers (in het jaar dat ze een depressie hadden gebruikten ze ook zorg), afwachtende en niet-zorggebruikersgebruikten we een multinomiale logistische regressieanalyse.
Resultaten
Meer dan de helft van de respondenten was een vroege zorggebruiker (62%). Vroege zorggebruikers hadden ernstigere enpersisterende depressieve symptomen en vaker geen partner dan niet-zorggebruikers (dat wil zeggen: noch zorg in jaar waarindepressie begon, noch in 3 jaar daarna). De meerderheid van de niet-zorggebruikers (89%) was hersteld na 3 jaar. Afwachtendezorggebruikers (geen zorg in jaar waarin depressie begon, wel in 3 jaar daarna) hadden relatief geringe klachten en rapporteerdenvaker een nieuwe of aanhoudende depressieve episode na 3 jaar dan vroege zorggebruikers.
Conclusie
Zorggebruik door patiënten met een depressie lijkt vooral samen te hangen met ernstkenmerken en niet zozeer met demografischekenmerken zoals leeftijd, opleidingsniveau of geslacht.
Translated title of the contributionUptake of mental health care in people with major depression: The differences between early, delayed and no treatment
Original languageDutch
Article numberD2743
Pages (from-to)1-6
Number of pages6
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume162
Issue number36
Early online date31 Aug 2018
Publication statusPublished - Sep 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Uptake of mental health care in people with major depression: The differences between early, delayed and no treatment'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this