Zin in een duik in de toekomst? Een onderzoek naar de beleving van en de publiciteit rondom Oktober Kennismaand 2011

C.G. van der Veer, M. Groven, L.E.A. Higler

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Abstract

Samenvatting

Oktober Kennismaand is erop gericht om jongeren en hun (groot)ouders kennis te laten maken met actuele wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Door het organiseren van talloze evenementen gedurende een maand kan in beginsel veel publiek, op verschillende tijdstippen, kennis nemen van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Doelstelling was en is bovendien om een nog breder publiek, niet alleen gezinnen en hoger opgeleiden, aan te spreken en te interesseren voor wetenschap en technologie. Oktober Kennismaand 2011 trok een kleine 250.000 bezoekers naar activiteiten die werden aangeboden door de ruim 160 participanten.
In opdracht van Projectbureau Oktober Kennismaand en in vervolg op het evaluatieonderzoek naar Oktober Kennismaand in 2008, 2009 en 2010, is onderzoek verricht naar de publiciteitscampagne rondom Oktober Kennismaand 2011. Het onderzoek betreft een survey onder 509 personen van achttien jaar en ouder (onder hen zijn ook degenen die uiteindelijk voor hun kinderen beslissen een evenement te bezoeken) die een activiteit in het kader van Oktober Kennismaand bezochten. Daarnaast werden 44 interviews gehouden met bezoekende kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar tijdens een aantal evenementen.
In het evaluatieonderzoek naar de publiciteitscampagne van 2011 werd een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: Wie zijn de bezoekers van Oktober Kennismaand, in hoeverre is de publiciteitscampagne rondom Oktober Kennismaand succesvol en hoe beleven de bezoekers de verschillende activiteiten?
De mate van effectiviteit van de publiciteitscampagne is in dit onderzoek vastgesteld door na te gaan hoe diverse informatiekanalen hebben gefunctioneerd bij het onder de aandacht van het publiek brengen van Oktober Kennismaand. De belangrijkste bronnen van informatie over Oktober Kennismaand voor de (volwassen) bezoekers blijken: informele kanalen zoals familie en vrienden (35%), informatie van uit de school (19%), ervaringen opgedaan tijdens bezoek voorgaande jaren (12%) en advertenties of berichtgeving in de krant (13%).
Hoewel de website ook in 2011 nog een tamelijk bescheiden rol heeft gespeeld als informatiebron, gaf 64% van de respondenten aan dat men in de toekomst het liefst via internet/ e-mail over de Oktober Kennismaand wil worden geïnformeerd. Mogelijkheden voor publiciteit in de toekomst liggen ook in informatieverstrekking via sociale netwerksites; 74 procent van de bezoekers gaf aan wel eens gebruik te maken van deze sites.
Naast informele kanalen (ouders, overige familie en vrienden) is ook voor de jeugdige bezoekers, hoewel in veel mindere mate, de school een belangrijke informatiebron.
Het profiel van de bezoekers in 2011 is evenals in voorgaande jaren breed (kinderen, volwassenen, vrouwen en mannen van alle leeftijden). Hoger opgeleiden zijn, hoewel in iets mindere mate dan in voorgaande jaren, oververtegenwoordigd.
Wat betreft de activiteiten van de Oktober Kennismaand gaat de voorkeur bij de bezoekers, ongeacht hun leeftijd, uit naar activiteiten waarbij men zelf iets kan doen/maken, iets zien en horen/ luisteren. Onder volwassenen is er, in tegenstelling tot de jeugd, ook animo om een lezing te bezoeken. Jong en oud zijn nagenoeg unaniem in hun oordeel over activiteiten tijdens Oktober Kennismaand: de manifestatie krijgt als rapportcijfer een acht van de volwassenen en een negen van de jongeren!
De volwassen bezoekers vinden activiteiten vooral ‘interessant, ‘leerzaam’, en ‘leuk’. De kinderen vinden de activiteiten in de eerste plaats ‘leuk’.
De onderzoeksresultaten laten zien dat Oktober Kennismaand nauw aansluit bij datgene dat ermee door de organisatie wordt beoogd, namelijk het aanbieden van aantrekkelijke, interessante, en (ook voor kinderen) leuke informatie.
De conclusie van het onderzoek is dat de doelgroep van Oktober Kennismaand stabiel is door de jaren en breed is samengesteld, waarbij de categorie hoger opgeleiden in vergelijking met het gemiddeld Nederlands publiek, enigszins oververtegenwoordigd is. De publiciteitscampagne rondom de manifestatie, vooral via informele kanalen, is geslaagd en Oktober Kennismaand levert een programma aan activiteiten dat kan worden gekenschetst als “een verfrissende duik in de toekomst van wetenschap en techniek”, zoals een van de geïnterviewden opmerkte. Een brede doelgroep heeft tot grote tevredenheid deelgenomen en beoordeelde de bezochte activiteit als goed tot zeer goed.

Summary

The until 2007 yearly organized Science Week that aimed at the enhancement of the knowledge of scientific and technological developments by the general public, has from 2008 on developed into a month of activities: Oktober Kennismaand (October-Month of Knowledge). In order to reach a wide audience a good communication strategy that reaches and appeals to a wide audience is imperative. Therefore the campaign of Oktober Kennismaand 2011 was evaluated. The evaluation research comprised a questionnaire that was distributed among 509 (adult) visitors of the different activities during the month October and 44 oral interviews with visiting children (between 6 and 16 years) in the period between October 1 and 31, 2011.
The researchers used the data collected by the survey and the interviews to answer the following questions:
1) Who are the visitors of Oktober Kennismaand?
2) To what extent was the publicity campaign a success and what were the roles played by the different media used in this campaign?
3) How do visitors experience the activities of Oktober Kennismaand, and how do they evaluate them?

The activities during Oktober Kennismaand 2011 organized by about 160 participating institutions attracted all together around 250.000 visitors. The success of the promotion campaign in 2010 is measured by the effectiveness of the different communication channels. The main sources of information for Oktober Kennismaand appear to be informal channels such as family and acquaintances (35%). Furthermore information by schools (19%), by newspapers and advertisements (13%), and the experiences of a visit to the same manifestation in previous years (12%) have informed the respondents about Oktober Kennismaand in 2011.
Although the informational role of the website www.oktoberkennismaand.nl is still modest in 2011 a considerable part of the respondents (64%) indicated that they would like to be informed in the future about activities during Oktober Kennismaand by email or Internet in general. In that respect it is interesting to learn that around 74 percent of the visitors indicated to use social network sites every now and then.
Not surprisingly, for the children among the visitors in 2011 also the school plays, apart from informal channels (parents, friends, acquaintances), also an important role as an information source.
The research findings indicate that the activities during Oktober Kennismaand 2011 attracted a wide audience, like in previous years. Young people and adults, men and women visited activities all through the Netherlands. Although less than in previous years, in 2011 the higher educated are overrepresented among the visitors.
Considering the type of activities, the preference of the visitors, regardless of age, points to activities like creating things themselves, doing tests, viewing experiments or participating in it, listening and the like. As opposed to children, adults also prefer visiting a lecture or participating in an excursion.
Adults evaluate Oktober Kennismaand in the first place as interesting, instructive and pleasant. Children find the activities in the first place entertaining, and consider the variety of activities pleasant. Both children and adult visitors evaluate the activities in which they have been participating highly positive.
The research findings show that Oktober Kennismaand offers what it promises: a variety in attractive, interesting and pleasant activities for young and old, and consequently, like one of the visitors said, “a refreshing dive into the future world of science and technology”.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherCultural Studies Foundation SCS Amsterdam/ National Centre for Science and Technology
Number of pages37
ISBN (Print)9789073849006
Publication statusPublished - 2012

Cite this